Quý nhân sĩ sẽ nhận được phần quà tương ứng với giá trị khi nạp!

 

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 26/04 đến 23:59 ngày 02/05/2018

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp KNB sẽ nhận thưởng theo gói nạp tương ứng.
  • Áp dụng cho từng gói nạp cụ thể.    

Phần thưởng

Ngày 1

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

200

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

30

Búa Rèn

2

Huyền Tinh 8

1

500

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

50

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

1

Búa Rèn

5

Huyền Tinh 8

2

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

100

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

2

Huyền Tinh 9

2

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Búa Rèn

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

150

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

3

Huyền Tinh 10

2

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

250

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

4

Búa Rèn

50

Huyền Tinh 11

2

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

350

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

5

Búa Rèn

100

Huyền Tinh 12

2

Ngày 2

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

200

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

30

Búa Rèn

2

Huyền Tinh 8

1

500

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

50

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

1

Búa Rèn

5

Huyền Tinh 8

2

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Búa Rèn

10

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

2

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

100

Huyền Tinh 9

2

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Búa Rèn

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

3

Huyền Tinh 10

2

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

250

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

4

Búa Rèn

50

Huyền Tinh 11

2

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

350

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

5

Búa Rèn

100

Huyền Tinh 12

2

Ngày 3

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

200

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giày)

30

Búa Rèn

2

Huyền Tinh 8

1

500

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giày)

50

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

1

Búa Rèn

5

Huyền Tinh 8

2

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Búa Rèn

10

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

2

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giày)

100

Huyền Tinh 9

2

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Búa Rèn

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giày)

150

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

3

Huyền Tinh 10

2

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giày)

250

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

4

Búa Rèn

50

Huyền Tinh 11

2

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giày)

350

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

5

Búa Rèn

100

Huyền Tinh 12

2

Ngày 4

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

200

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

30

Búa Rèn

2

Huyền Tinh 8

1

500

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

50

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

1

Búa Rèn

5

Huyền Tinh 8

2

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

100

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

2

Huyền Tinh 9

2

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Búa Rèn

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

150

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

3

Huyền Tinh 10

2

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

250

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

4

Búa Rèn

50

Huyền Tinh 11

2

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

350

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

5

Búa Rèn

100

Huyền Tinh 12

2

Ngày 5

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

200

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giới Chỉ)

30

Búa Rèn

2

Huyền Tinh 8

1

500

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giới Chỉ)

50

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

1

Búa Rèn

5

Huyền Tinh 8

2

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Búa Rèn

10

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

2

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giới Chỉ)

100

Huyền Tinh 9

2

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Búa Rèn

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giới Chỉ)

150

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

3

Huyền Tinh 10

2

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giới Chỉ)

250

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

4

Búa Rèn

50

Huyền Tinh 11

2

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Giới Chỉ)

350

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

5

Búa Rèn

100

Huyền Tinh 12

2

Ngày 6

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

200

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

30

Búa Rèn

2

Huyền Tinh 8

1

500

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

50

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

1

Búa Rèn

5

Huyền Tinh 8

2

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Búa Rèn

10

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

2

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

100

Huyền Tinh 9

2

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Búa Rèn

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

150

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

3

Huyền Tinh 10

2

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

250

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

4

Búa Rèn

50

Huyền Tinh 11

2

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

350

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

5

Búa Rèn

100

Huyền Tinh 12

2

Ngày 7

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

200

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

30

Búa Rèn

2

Huyền Tinh 8

1

500

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

50

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

1

Búa Rèn

5

Huyền Tinh 8

2

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

100

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

2

Huyền Tinh 9

2

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Búa Rèn

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

150

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

3

Huyền Tinh 10

2

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

250

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

4

Búa Rèn

50

Huyền Tinh 11

2

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

350

Thuận Phong Quyết (lam) (+12 tốc độ)

5

Búa Rèn

100

Huyền Tinh 12

2